El guatemalteco compartió el relato de los complicados momentos que ha tenido que enfrentar. Foto La Hora/José Martínez

Tu’n Grecia Ortiz
gortiz@lahora.com.gt

Maatzan jalawa tej COVID-19 o t’zel kychunq’alal junla mil 350 xjal, b’ix kab’atzan xjal jatza José Ramiro Martínez b’ix Amalia Amparo, jun xuj txuyb’aj tuya tal xuj nuq te kab’a oxe q’ij tej tok yab’il kyij xjal, jalawa nchyul xjal tuj kykuj qe’ kyal xuj.

José Martínez, etzaj qb’anta tuj La Hora, tman xin nuq xina xin q’olbélta tyaa’ xin jaka q’ij jatzunj tokx xuj tuj qo ab’qi b’ix aj q’anal tzun xin nxitzan to’na tuya yab’al ma tja xuj tuya qanb’al.

Jatzunj tej tokx tuj timapal yab’il tx’uj yab’al te COVID-19 qe t-kwal xin exi’ kyq’uma tuntza jax kwela ten tuj ja’ te t-ya’ xin tuntza mi’ tzok yab’il ti’j xin.

“Jatxa tuj Marzo taq’ kyajal xin tuya xuj b’ix nuq tb’ajlen smant en pon nja, jatza mak’b’al maj te 22 b’ix 25 taj lal Mayo eten xin ta jaa’ b’ix aj meltz’aj xin te 25 te qala” Tzitzun xuj.

Jux jxin José ntzaj t-qb’an xin jun eb’aj kye xin, tuj tzunj q’ij juwa tman xin ok o’na te te xin tu’n tok niyk’et chin tuj jaa’, b’ix etzaj tqb’an xin tu’n tel tin José jun techlal xin te nab’l te xin jatzunja mi t’zel qnik ti’j.

T-MAN XIN MINTI’ XAJ YAB’AL TI’J XIN.

T-man xin minti’ xax yab’il tok ti’j xin tzitzunj jxin nok qanat te, tetzunj 6 tajlal junio b’ix etzaj yola xin tuntza tpon tqb’aj xin ta’ tja tya’xin tzitzunxin qa at chin nchyon te xin b’ix tu’n t-xin xin tuj kyeyb’al te COVID-19 jutza b’aja, jaxsun xin ixi’ q’inta tman xin tuj kyeyb’al tuj somingo 7 tajlal Junio jatza mank’b’al maj ok tkyenyan xin tmanxin i’tzx, okx nkyimbl te 15 tajlal Junio tuj zona 9.

Nb’ajtl naj tya’ xin tuj 25 tajlal Junio, tejtza tokx tman xin tuj q’anb’al, naq’tl tya’ xin yek’l te yab’il b’ix exi’ xuj tuj qanb’al.

“Weya nman tij b’an te xin, ot pon xin 67 jnabq’i, aysa xpo’tzan xin nim nb’et xin tuya bicicleta, minxax jaw itshan xin tu’n yab’il, minti’ diabetes tok ti’j xin, b’ix cáncer mitlpa ti’j xin” tzitzan tkwal xin.

Tuntiqantza ejawa ittshan xin, tunj tej t-xi’ xin tuya aj q’anal ot tz’en kab’ q’i toklen yab’il ti’j xin.

NYANXAX SEK TB’INCHAJ, KNETAL T-B’INCHAJ QA ASA TANMA TI TYOL QMAN.

Qa iqan jun i’l tu’na nyanxax b’a’n tb’inchaj qatzan tokxa tuj cristianos católicos jatza k’ok’ala qe tk’uja, ju’tzunj mi’ tzel tuj tk’uja te qanb’alte.

“Jatxa tej yaab’ xin jatzunja nim o’na qija maa jalawa, oktza qkyeyana ne’ tmis xin te xjaw tuj kyeyb’al tuj okxtl tzunja” Tzitzan José.

Jxin nok qanat te teylax jun xjal tuya taq ti’ tanma, qe’ te tja’ xin jaxax jun xin t-tzik ximb’ixsan te xin “nuq nim nchin noo’q ti’j xin”.

Nu’l tuj tk’uj José kab’ makb’al qyola tuya nmana b’ix etzaj tqb’a’n xin weya qa ayxsan t-tshyal ti’ tanma xin nok tkyeyan xin tkwal xin tuya xnaqatz b’ix naq’anan xin te qilwa tumal tuj televisión.

“Tzitzunxin weya oj nok nkyeyana tuj televisión nchin jaw tzalaja, b’ix nxi’ nqb’ana kye xjal twitz t’xot’x qa tkwala jay. B’ix exi’ nqb’ana te xin tuntza t-xi’ nqb’ana te xin qa at ja’ ekub’a t’zaqa twitza k-ce’l nqana najsb’al tey… b’ix etzaj tqb’an xin weya qa minti’ tu’n tkub’ n-najsan xin teylax jun kwal tuya tnabl… jatzunja o kyaj t-tshyal ti’ wanama”

Jax no’na na’j ajkawal, jatza te tqa’ tkuk ti’ kyanam twalxin minatl xin tkub’ nimxsa na’bl te xin, tzitzun qe tqwal xin chik’aj witz te Pacaya ta’ qjaya ojtzan nxi’ qkeyana un’ltzan tuj qkuja.

NUQ JE’ TWALXIN OK KYENYANTA MUQB’AL TE XIN NAQCH.

Tej tpon xin q’ilte tman xin kyinmnatl, tzitzan José nuq oxa xjal t-tzqin xin twitz tokx tij xin, je’tzun xjal etzaj qb’anta jun yol te nimsal kyk’uj qe tqwal xin, nya’n okx te xjal muqat b’a’nta t-ten nimxax te xjal tzqin twitz xin.

Tej q’ij juwa exi’ minchet t-txola uj kyu’n jxin taw tkub’il kyimna xjal, kytzqin xin t-txola, tzitzan ojtza t-tzaj q’on tey un jan txhuxh tuya chin ne t-b’aqala minti’ tu’n tkux t-kyeyana, jatza te t-txu xin il ti’j ekux t-kyen yan xuj qa ja xin.

“Atl ne tkub’al xin ot b’int tuj camposant ma San Lucas Sacatepequez b’ix jatz taja xin tu’n tkux maqeta xin b’ix eb’intx t-ten jatzawa tejtzan tkux maqet xin nuq oxe qeya tu’n tokx b’ix exi’ qkub’sana qwitza tu’n qokxa nuq jwex qbeta b’ix okx qoya nuq jun xuj t-tzik nmana tuya tal xuj ekyaj tijza” tzitzan.

Tetzan muqb’al te xin tzitzan José ekub’ niyk’et qe xjal teylax jun t-xol qenb’aj kyxol, b’ixsan exi’ kyeyat xin naqch. “okxsan oka muqb’al texin, okxsa oka mak’b’al te xi, minalx jun ktzal nimsanta t-k’uja, minalx jun ktzal chlenta tey, mi nalx jun lu qen lu te tuyay, b’ix ekux maqet cin tuj 16 tajlal Junio te juntl q’ij jatza tq’ij mamb’aj”

TE TMAN XIN TUYA TYAA XIN MOJLXAX KYTEN XIN

Tzitzan t-txu xin nimxax taq’ no’k tuya tzunj na’j qman tuj kyaj jatzunja no’na kyu’ qe te tja xin tuj b’is.

Tzitzunj jxin no’k qanalte ti eb’aj mintix ni’y tuj qk’uja qa tu’n t-tzaj i’l qi’ja, jxin tman xin mintix yab’aj ti’j xin tuntzunj virus eb’aj tipan xin, tej tok kyeyb’aj ti’j xin tuj twitz xin tu’n min b’ajxin minx o t’zex xin twitz.

Tisanx te tman xin b’ix tyaa xin kyqolb’en kyib’ xin, junax kyol xin b’ix nxi’ kyqana xin kye xin, titzan pjel ojtza t-naj jun kye xin nimla taq te jun kye xin kyjel, ju’tzunj lu tzitzan mintix te xuj tumal tuya qa ot b’aj tal xuj.

Maa’ ja’lawa mintix tumal ti t-ten virus tok kyij xin, b’ix mayx tziy ti’ tman xin tuya t-yaa’ xin nuq tuj kab’ ox q’ij.

FEDERACIÓN GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFÓNICAS – FGER-
VARIANTE DEL IDIOMA: IDIOMA MAYA MAM DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO