Ruma ri Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

Sara Batres, jun Aj Iximulew ri k’o rochoch pa Trenton, Nueva Jersey, xutzijoj Chi re Ri Ramaj chi e janila k’ïy winaqi’ Aj Iximulew ekaminäq ruma ri COVID-19 pa ri k’ojlib’äl ri’ y ustape’ nkajo’ yekito’ ri winaqi’ majun jampe yetikir kib’an ruma ri qitzilil majun nuya’ q’ij, po kan, kixak’on ki chi kito’onïk ri ekiwinäq qa chi ye’el chuwäch ri k’ayewal yab’il nqak’oysaj.

Xuq’alajirisaj chi e janila k’ïy winaqi’ ekaminäq, k’o jujun chi ke e Aj Totonicapán, Quetzaltenango, xa xe chi Trenton y Hamilton New Jersey.

Batres xuya’ rutzijol chi ri jalajöj taq samaj eqal eqal xechapatäj jun chik b’ey, ruma ri nimawayb’äl yesamaj, kan chi konojel nkijäch pa taq jay.

Chuwäch ri to’kem xutzijoj chi majun to’onïk kiyi’on chi peteb’äl, po kijachon ch’uxtäq chi ilinem chi ke ri ach’alal ri’ïl ri majun kisamaj o ri eyawa’ ruma ri COVID-19.

“Tz’etab’äl ntzijoj apo chi we chi taqom pe jun sipanïk chuwe y rik’in ri nlöq’ ch’uxtäq chi elinem, ka ri’ David jun ecuatoriano chi re rija’ nuk’uwäx el y rija’ nusipaj, nuk’uwex el chi qe jiq’ob’äl, cheq’ayïs chuqa’ kaxlanwäy, xanatz’ët ta na jampe qamolon richin nqaya’ chi ke ri winaqi’ ri kan qitzij nik’atzin chi ke, Rïn k’a nuchapon kito’ik ri Asociación chi Comerciantes Latinos chi New Jersey y k’in ri Asociación Cívica Aj Iximulew chuqa’ k’in ri Alfa Powers ri k’a ri’ kichapon”, xub’ij.

NKIJÄCH TO’ONÏK CHI KE RI YEJALPAKIN Y RI MAJUN KIWUJIL TA’

Ri moloj, Alfa Powers, xub’ij chi kitunem ki ruma Batres, chuqa’ ri Ana María Calvache ke ri’ chuqa’ Brenda Pérez, ri nkirayb’ej chi ri moloj nupo’ ta ri nïm.

Ri to’onïk ri nkimöl nya’ox chi ke ri yejalpakin y majun kiwujil ta’, k’o jujun e Aj Iximulew, ruma majun to’onïk nkik’ül chi ri chanpomal chuqa’ majun kisamaj, ke ri’ chuqa’, e k’o chuwäch janila k’ïy k’ayewal.

“Yeqato’ k’in chuxtäq chi elinem chuqa’ yeqato’ apo k’in to’ïk pwaqil, ruma e k’o moloj chi nkikuch k’in ri kichakoj, wakami roj nqatz’ët pa ruwi’ ri rikilal q’utun ruma e k’o winaqi’ majun yesamaj y e k’o ak’wala’ kik’in”, xub’ij kan.

Ri ajqawinäq xutzijoj ri rurayb’enïk l chi kito’onïk ri winaqi’ yejalpakin chi Trenton. Foto La Hora/Cortesía

Batres, chuqa’ ruyo’on to’onïk chi ke ri winaqi’ ri k’o ri yab’il chi ke y rub’anun k’in janila chajinem q’ilanem, retaman chi k’ïy b’ey majun akuchi’ nk’än rik’ilal.

Ri qitzilil, nub’ij chi janila k’ayewal k’o, ruma jun achib’il Aj Iximulew k’o ri yab’il chi re y kan xupo’ ri’ ri kik’u’x ruma ri ruraxnaqil, “ Qilon janila k’ayewal”, xub’ij kan.

PA AJILANÏK

K’a pa 16 de junio, ri Chitüy Ajtzij, xuya’ rutzijol chi e 141 kaminaqi’ chi Aj Iximulew ri e k’o apo juk’an chik amaq’ ruma ri yab’il coronavirus chuqa’ 332 ri k’o ri yab’il chi ke. Chi ronojel ri kaminaqi’, 136 winaqi’ ri e k’o apo pa Estados Unidos, b’ama’ chi konojel e k’o apo Nueva York, chi rij ri’ Silver Spring Maryland.

FEDERACIÓN GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFÓNICAS – FGER-
VARIANTE DEL IDIOMA: IDIOMA MAYA KAQCHIKEL, COMALAPA, CHIMALTENANGO